Carnavalstoet Leopoldsburg zondag 8 maart 2020.
1. Aanmelding en inschrijving: De groepen die deelnemen aan de carnavalstoet moeten voor 13.30 uur aanwezig zijn op de aangeduide vertrekplaats. Vanaf 12.00 uur is de omloop afgesloten en is er slechts nog 1 ingang enkel voor de carnavalswagens namelijk  Q-bras (rond punt Nicolaylaan – Antwerpsestwg- Lommelsestwg). Het klaar maken van de carnavalswagens kan gebeuren op de parking van aldi-hubo op de Lommelsestwg. De carnavalstoet vertrekt om 14.11 uur.  Aanmelden in de Zaal Orbis, Nicolaylaan 77, voor 13.30 uur. Groepen die de gestelde tijdslimiet verwaarlozen kunnen uitgesloten worden. Elke carnavalswagen moet een nummer dragen. Deze is af te halen in Zaal Orbis, Nicolaylaan 77, tussen 12.00 uur en 13.30 uur. De waarborg is € 5. De opstelling van de stoet is in de Nicolaylaan.

2. Akkoord reglement: De vereniging of groep die een overeenkomst met Kamp Karnaval 2002 vzw ondertekent verklaart zich automatisch akkoord met de inhoud van onderhavig stoetreglement. Zij ondertekenen één exemplaar van het stoetreglement welk in het bezit dient te zijn van de organisatie bij het afhalen van het nummer.

3. Mogelijke straffen: De gestelde afspraken zijn bindend. Het comité zal toezicht houden op het naleven van dit reglement. Niet opvolgen van de reglementen kan leiden tot volgende straffen:

  • inhouden van een gedeelte van de overeengekomen vergoeding
  • onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding
  • onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding en schorsing van deelname voor de rest van 1 seizoen aan de stoeten van deze conventie

4. Aantal deelnemers, afgelasten/uitstellen: De contractueel overeengekomen deelnamevergoedingen zullen, rekening houdend met de beslissingen van het comité, na de stoet uitbetaald worden op “het bal na de stoet” in Zaal Orbis, Nicolaylaan 77, en NIET via overschrijvingen. Slechts een kleine afwijking van het opgegeven aantal deelnemers wordt toegestaan (<10%), zo niet zal een aanpassing van de afgesproken vergoeding doorgevoerd worden. Elke deelnemer heeft zich te houden aan de op of aanmerkingen van de stoetcommissarissen, brandweer en politie. In geval van overmacht (uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, staking, oproer, enz.) kan de stoet uitgesteld worden tot een latere datum of volledig afgelast worden tot het volgende carnavalsseizoen. Indien de inrichtende vereniging beslist om de stoet af te lasten, zal getracht worden alle contractueel verbonden groepen telefonisch te verwittigen en zullen alle bestaande contracten ongewijzigd behouden blijven en geldig tot de volgende stoetuitgave. Wanneer het contract echter overgedragen wordt op een volgende carnavalsseizoen, is er een herziening van de deelnamevergoeding mogelijk.

5. Afmetingen wagens en onderlinge afstand: De wagens dienen bepaalde afmetingen te respecteren: hoogte 4,5m; breedte 3,5m; lengte 20m. Andere afmetingen dienen zelf te zorgen voor materiaal om eventuele belemmeringen te omzeilen waarbij geen obstakel mag verwijderd en/of vernield worden. Tijdens de stoet goed aansluiten met een dansafstand van 10 tot max 20 meter. Dansjes of opvoeringen mogen geenszins het tempo beïnvloeden.

6. Muziek en geluid: Er mag uitsluitend carnaval en goede ambiancemuziek gebracht worden. Techno – House – en aanverwanten van die genres zijn verboden. Het geluid zal zo aangepast moeten worden zodat er geen hinder is voor de deelnemers onderling en dit met een maximum van 95dB.

7. Groepsverantwoordelijke, thema en uitbeelding: Groepen of wagens waarvan de uitbeelding kritiek zou uitlokken op godsdienstig, zedelijk of politiek gebied zullen van deelname uitgesloten worden. Elke praalwagen voorziet minsten 4 meerderjarige personen die als begeleiders zullen functioneren tijdens de stoet. Zij zullen langs de wagen lopen (2 aan elke zijde) en toezien dat er geen personen onder de wagen kunnen terecht komen. Ze begeleiden ook de bestuurder. De namen van bestuurder en stewards moeten op het bijgevoegd formulier worden ingevuld en zal afgegeven worden bij het afhalen van het nummer. Vanaf 2019 draagt de groepsverantwoordelijke een goed zichtbare armband. Deze persoon is het aanspreekpunt van de ordediensten. Iedere deelnemer blijft in de nabijheid van zijn wagen/groep, zodat privé gronden en bezittingen niet beschadigd en personen niet lastig gevallen worden.

8. Drank: De bestuurders van de trekvoertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig verzekering- en rijbewijs. Er kan een alcoholcontrole zijn voor de bestuurders en stewards. Zichtbaar beschonken personen kunnen voor deelname aan de carnavalstoet geweigerd worden. We rekenen hierbij op de medewerking van de verantwoordelijke van de vereniging om dit in goede banen te leiden. Glazen flessen en drinkbekers zijn niet toegelaten.

9. Wat en Hoe uitwerpen: Confetti is niet toegelaten, tevens mogen er geen andere vuil- en natmakende producten meer worden uitgegooid of gespoten. Harde voorwerpen mogen enkel uitgedeeld worden en niet geworpen. In geen geval mogen de toeschouwers persoonlijk worden lastig gevallen, bevuild of gekwetst worden. Hun bezittingen mogen niet beschadigd of vernield worden. Alle desbetreffende klachten vallen automatisch ten laste van de persoon die er de oorzaak of aanleiding toe is. Bij vandalisme voor, tijdens of na de stoet wordt er aangifte gedaan bij de politie. Het is verboden van gelijk welk drukwerk te verspreiden, omhalingen te doen of verkoop van eender wat te houden bij de toeschouwers. Bij ontbinding van de stoet zal op de Stationsstraat een container staan. Het is de bedoeling dat men de lege verpakkingen hierin zal deponeren. Gelieve deze niet tijdens de stoet op de straat te gooien.

10. Verzekering: De deelnemende groepen zijn verplicht zelf een dergelijke verzekering af te sluiten, voor ongevallen veroorzaakt aan derden, waarvoor ZIJ ZELF aansprakelijk zouden kunnen gesteld worden.(Verenigingen aangesloten bij FEN formule B) Een kopie van deze verzekeringspolis (bewijs van betaling) dient aan de organisatie te worden overhandigd. De bestuurders van de trekvoertuigen moeten in het bezit zijn van een geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een geldig rijbewijs. Zij zullen zich aan de wegcode houden.

11. Verantwoordelijkheid inrichter: De organisatie van de carnavalstoet sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af, voor de ongevallen waarvoor ZIJ aansprakelijk zou kunnen gesteld worden uit hoofde van schade veroorzaakt door een ongeval aan derden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

12. Checklijst brandveiligheid: De checklijst brandveiligheid dient op het voertuig aanwezig te zijn zodat deze kan voorgelegd worden tijdens een controle door de brandweerpost. Gelieve deze op voorhand in te vullen aub. De vertegenwoordiger van de vereniging dient bij deze controle aanwezig te zijn bij de wagen.


De brandweer zal voor het vertrek van de stoet alle wagens controleren op alle punten van de checklijst.

Niet voldoen aan één van deze punten = Niet deelnemen
= Geen vergoeding.

13. Stoetreglement: De vertegenwoordiger van de vereniging dient alle leden van zijn vereniging op de hoogte te brengen van dit stoetreglement. In geval van brand of ongeval Tel. 101 of 112

 

NAAM: